Polska Społeczność

Społeczność

Witamy w Polskiej Społeczności Kościoła Village Church of Barrington prowadzonej przez liderów, Andrzeja i Marię Krupiński.

Cieszymy się, że tu jesteś. Polska grupa uczestniczy w cotygodniowych nabożenstwach i specjalnych wydarzeniach.

Każdego tygodnia, na nabożeństwie o 10:45 am tłumaczymy na żywo kazanie na język polski, a nastepnie spotykamy się na dyskusję i biblijną zachętę z Andrzejem i Marią, delektując się przy tym kawą i pączkiem z naszej kawiarenki. Oferujemy studium biblijne- we wtorki dla kobiet, prowadzone przez Marię i w piątki dla grupy mieszanej, prowadzone przez Andrzeja.  Oprócz tego organizujemy wiele specjalnych wydarzeń, w tym koncerty, wyjazdy, pikniki, wspólne śpiewanie i inne chrzescijańskie imprezy towarzyskie.

Więcej szczegółów poniżej.

“Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.”
Mateusza 18:20

Community

Welcome to Village Church of Barrington’s Polish Community led by Andrzej and Maria Krupiński.

We are glad you are here. The Polish group participates in weekly services and special events.

Every week, at the service at 10:45 am, we translate the sermon live into Polish, and then we meet for discussion and biblical encouragement with Andrzej and Maria, while enjoying coffee and a donut from our café. We offer a Bible study – on Tuesdays for women, led by Maria, and on Fridays for a mixed group, led by Andrzej.  In addition, we organize many special events, including concerts, trips, picnics, singalongs, and other christian social events.

More details are below.
 
“For where two or three are gathered in my name, there am I among them.”
Matthew 18:20
Andrzej and Maria Krupinski

Tłumaczenie Nabożeństw

W każdą niedzielę tłumaczymy nabożenstwo o10:45 am na język polski poprzez system słuchawek, które otrzymasz przy wejściu do kaplicy. Możesz przynieść własne słuchawki.

Service Translation

Every Sunday we translate the service at 10:45 am into Polish through a system of headphones that you will receive at the entrance to the chapel. You can bring your own headphones.

Opieka nad Dziećmi 

W czasie roku szkolnego podczas nabożeństwa oferujemy opiekę dla dzieci.
Latem, dzieci w przedziale wiekowym od niemowląt do zerówki mogą nadal korzystać z opieki, natomiast dzieci starsze obecne są w kaplicy z rodzicami.

“Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.” - Przysłów 22:6

Childcare 

During the school year we offer children's programs during the service.
In the summer, classes for children birth - Kindergarten are still available, but older kids join their parents in the chapel.

"Train up a child in the way he should go; even when he is old, he will not depart from it.” - Proverbs 22:6

Spotkania po Nabożeństwie

Po nabożeństwie spotykamy się na około godzinę w sali 300C przy kawiarence. Jest to czas, w którym dyskutujemy nad treścią kazania w celu nauczenia się wprowadzania jego treści w życie chrześcijańskie. Ponadto spotkania te służą zawiązywaniu relacji, dyskusjom i wspólnej modlitwie.

"Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.” - 1 Tesaloniczan 5:11

Meetings after the Service

After the service, we meet for about an hour in the room 300C, next to the café. This is the time when we discuss the content of the sermon in order to learn how to apply it to the Christian life. In addition, these meetings serve to establish relationships, have discussions and pray together.
“Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.”
1 Thessalonians 5:11

Studium Biblijne dla Kobiet

W ciągu roku szkolnego w każdy wtorek o godzinie 6:30 pm organizujemy studium biblijne dla kobiet prowadzone przez Marię Krupiński. Jest to czas kiedy studiujemy Pismo Święte, nawiązujemy nowe znajomości i odkrywamy Bożą miłość. Serdecznie Cię zapraszamy! Możesz skontaktować się z Marią pod numerem telefonu 224-522-1328.

“Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” - 2 Tymoteusza 3:16

Uwaga mamy! W czasie wtorkowego spotkania dla kobiet, kościoł organizuje dziecięcy klub biblijny o nazwie AWANA. Jest to program dla dzieci od wieku przedszkolnego do 5-tej klasy, gdzie mogą
również uczyć się z Biblii, grać w gry grupowe i spedzić czas z rówieśnikami. Dzieci z klas 6-8 spotykają sie na zajęciach Clubu JAM. Typowy wieczór w klubie JAM spędzamy na budowaniu naszej relacji z Bogiem i sobą nawzajem poprzez nauczanie, małe grupy i gry zespołowe.

“Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże” - Marka 10:14

Women’s Bible Study

During the school year, every Tuesday at 6:30 pm, we organize a Bible study for women led by Maria Krupiński. It is a time when we study the Scriptures, make new friends, and discover God's love. We cordially invite you! You can contact Maria at 224-628-1919.

“All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness” - 2 Timothy 3:16

Attention moms! During Tuesday’s women’s meetings, the church offers a children's Bible club called AWANA. This is a program for children from preschool to 5th grade, where they can also learn from the Bible, play group games, and spend time with their peers. Children grades 6-8 meet at Club JAM ministry. A typical night at Club JAM is spent building up our relationship with God and each other through teaching, small groups, and game time.

“Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God.” - Mark 10:14

Studium Biblijne dla Mężczyzn i Kobiet

W piątki o godz. 7 pm organizujemy studium biblijne dla kobiet i mężczyzn prowadzone przez kaznodzieję Andrzeja Krupińskiego. Chętnie się z wami spotkamy aby studiować Słowo Boże. Z Andrzejem można się skontaktować pod numerem telefonu 224-628-1919.

“Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.” - Objawienie św. Jana 1-3

Bible Study for Men and Women

On Fridays at 7 pm we organize a Bible study for men and women led by Andrzej Krupiński. We would love to meet with you to Study God's word. You can contact Andrzej at 224-628-1919.

“Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written in it, for the time is near.” - Revelation 1:3

Polska Audycja Radiowa

Serdecznie zapraszamy do słuchania naszej audycji “Radio Źródło”, którą przygotowują i prowadzą Maria i Andrzej Krupiński.
Radio nadawane jest w każdą niedzielę o godz 6 pm.
  •  Na fali -1030AM, 1300AM, 107.1FM / Chicago
  •  polskieradio.com
  •  Lub na YouTube 24/7 wpisując „Radio Źródło”
Na YouTube można również słuchać wszystkich poprzednich audycji.

Polish Radio Broadcast

We cordially invite you to listen to our radio show “Radio Źródło”, which is prepared and hosted by Maria and Andrzej Krupiński.
The radio show is broadcast every Sunday at 6 p.m.
  • On wave -1030AM, 1300AM, 107.1FM /Chicago
  •  polskieradio.com
  •  Or YouTube 24/7 by typing “Radio Źródło”
You can also listen to all previous broadcasts on YouTube.

Koncerty

Często organizujemy koncerty w Village Church of Barrington. Dołącz do naszej listy e-mailowej, aby otrzymywać informacje o następnym koncercie!
“Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie: we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych.” - Kolosan 3:16

Concerts

We often have concerts here at VCB. Join our email list to be told about the next concert!
“Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.” - Colossians 3:16